Aktuality 2020

Novinky, důležitá sdělení a informace

Starší aktuality najdete v ARCHÍVU 

 

Organizace školního roku 2021/2022

30.08.2021

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

26.08.2021

Zahájení školního roku se uskuteční dne 1. 9. v 8 hodin ve školní družině.

Odchod dětí v 9 hodin, oběd od 11 – 12 hodin.

Školní družina bude v provozu od 6.30 do 15.30.

 2. a 3. 9. 2021 bude ukončeno vyučování  v 11.45.

Odběr obědů nahlaste paní Evě Prchlíkové na telefon 554 763 001 , 736 178 375.

Testování proběhne 1. 9. , 6. 9. ,9. 9. 2021. Podle výsledků bude další opatření.

Ochrana úst pro žáky povinná na chodbách.

Hygienické podmínky k otevření mateřské a základní školy (viz příloha)

26.08.2021

24.6.2021

 

Provoz školy o hlavních prázdninách  

– každé pondělí: 10 – 12 hodin,  po telefonické domluvě kdykoli ( od 18.7. – 25.7. 2021 – řádná dovolená).

Od čtvrtku 1. 7. do 23. 7. 2021 se koná příměstský tábor (roušky ve společných prostorách, testování žáků ZŠ v týdenním intervalu v kompetenci rodičů).

Ve středu 30. 6. 2021 budeme od 8.30 do 10.30 hodin rozdávat vysvědčení, ukončíme školní rok 2020/2021, v 11 hodin odejdeme na oběd. V 11.30 si lze vyzvednout děti od mateřské školy (ze ZŠ kdykoli po domluvě). Školní družina v provozu není.

V úterý probíhal „Talent školy 2021“.

V pondělí 28.6. se žáci vydali na školní výlet  do Ostravy (technické muzeum – Velký svět).

V pátek od 25. 6. 2021 se od 15:30 pro děti konal školní ples.

aktuální informace

30. 05. 2020

– 17. 6. 2021 – od 15.30 hod. – proběhne přednáška pro rodiče v MŠ – Dítě a pohádka (I. Řehůřková). Vstup mají i rodiče žáků základní školy.

– Dne 16. 6. 2021 od 15.30 hod. –  třídní schůzky s programem: hodnocení školního roku, vzdělávací  proces, příměstský tábor.

– Sběr papíru byl na naší škole zrušen z důvodu nezájmu sběrných organizací.

– Dne 10. 6. 2021 v 10.30 hod. – promítání kina 3D na téma Tajemné světy pod hlubinou. Vstupné 35 Kč.

– Dne 7. 6. 2021 od 8 hod. proběhne na naší škole fotografování dětí MŠ a žáků ZŠ.

 

 

Otevření mateřské školky

03.05.2021

Od pondělí 10. 5. 2021 otevíráme mateřskou školu s běžným provozem od 6.30 – 15.30.

Děti v mateřských školách se  povinně netestují, všichni pracovníci přítomní na pracovišti MŠ se testují povinně jedenkrát v pracovním týdnu.  Ke stravě přihlašovat děti nemusíte, jen pokud nenastoupí, prosíme odhlásit. Školné bude placeno za měsíc květen adekvátní částkou 150 Kč.

zápis do mš

28.04.2021

Zápis dětí do mateřské školy proběhne v měsíci květnu (do 14. května). 

Prosíme o vyplnění Žádosti o přijetí a evidenčního listu, včetně lékařského potvrzení a odevzdání v budově Základní školy.

ADAPTACE ŽÁKŮ PO NÁVRATU DO ŠKOLY

11.04.2021

Je důležité myslet na to,  že návrat do škol nebude vždy úplně jednoduchý.

Bylo by dobré tuto fázi nepodcenit a věnovat v prvních týdnech a měsících pozornost nejen opakování a probírání nového učiva, ale i znovuobnovení bezpečného klimatu třídy a dynamice vrstevnických vztahů.

Pro vytvoření bezpečného třídního klimatu je zásadní role nejen pedagogů, ale i rodičů.

Klikejte:

Těšíme se do školy – jak podpořit adaptaci po návratu do škol

Až se sejdeme ve škole – manuál s návrhy aktivit pro jednotlivé věkové skupiny

Metodická podpora při znovuotevření škol – konkrétní aktivity a zásady psychohygieny pro učitele

Jak podpořit žáky při návratu do školy po COVID-19 – praktické tipy pro učitele

Jak podporovat duševní zdraví ve třídě – praktické tipy pro učitele

Důležitost primární prevence po znovuotevření škol – text Odborné společnosti pro prevenci rizikového

 

Hry :
https://www.hranostaj.cz/

Provoz školy

07.04.2021

Provoz školy bude zahájen v pondělí 12. 4. 2021 a bude probíhat v běžném režimu beze změn – ZŠ i MŠ od 6.30 – 15.30 (v pátek ZŠ do 15. hodin).

Mateřská škola bude otevřena předškolákům, v provozu bude školní družina i školní jídelna. Přihlášeny budou děti automaticky, odhlásit je můžete u vedoucí jídelny – 736 178 375.

Výuka bude probíhat dle platného rozvrhu, se zvýšenými hygienickými požadavky, častým větráním a s rouškami, příp. respirátory (mimo dětí v MŠ).

Pokud bude antigenní test pozitivní v pondělí, půjde žák na konfirmační PCR test a nebude docházet do školy. Pokud bude pozitivní ve čtvrtek, tak celá třída počká mimo prezenční výuku na potvrzovací PCR test pozitivního žáka. Pokud se nákaza potvrdí, bude se tím zabývat hygiena.


ÚSPĚŠNÝ NÁVRAT DO ŠKOLY:-)

Předběžné informace o příměstském táboře 2021

05.04.2021

Po stopách zajíčka dupíka

KRÁSNÉ VELIKONOCE

 

01.04.2021

zápis do prvního ročníku - školní rok 2021/2022

23.03.2021

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Informace k zápisu do první třídy pro školní rok 2021/2022

Jak bude letošní zápis vypadat?

V tuto chvíli již nevěříme, že by se zápis mohl konat v takové formě, na jakou jsme byli zvyklí v minulosti. Naopak očekáváme, že půjde spíše opět pouze o formální podání přihlášky, stejně jako v minulém roce. Proto připravíme zábavné pracovní listy pro děti domů a  hned, jak nám to  nám to epidemiologická situace dovolí,  pozveme  je do školy a provedeme Vás i děti školou.

Koho se zápis týká?

Zapisují se převážně děti, které k 31. srpnu 2021 dovrší šesti let a děti, kterým byl v minulém školním roce povolen odklad povinné školní docházky. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2021 do konce června 2022, může být přijato k plnění školní docházky již ve školním roce 2021/2022, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte, které dosáhne šestého roku věku v období od září do konce prosince 2021, je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou pro přijetí dítěte, které dosáhne šestého roku věku od ledna do konce června 2022, jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Co vše je potřeba k zápisu dítěte?

Rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, žádost o přijetí a s ní spojené přílohy. 

Žádost včetně všech příloh můžete do školy doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy (8vjmcpa)
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
 • osobním podáním ve škole ve vybraném termínu od 1. 4. 2021 do 30.4. 2021

Při osobním podání přímo ve škole sebou vezměte:

 • vyplněnou a podepsanou žádost včetně všech příloh
 • občanský průkaz zákonného zástupce, který je uveden v žádosti
 • rodný list dítěte k nahlédnutí.

 Při jiném než osobním způsobu podání žádosti je třeba doručit:

 • vyplněnou a podepsanou žádost včetně všech příloh
 • prostou kopii rodného listu dítěte.

 V případě žádosti o odklad povinné školní docházky s sebou k zápisu přineste již doporučení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je tato žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Žádosti o odklad povinné školní docházky musí být podány do 30. 4. 2021. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Pokud rodiče mají pochybnosti o dostatečné připravenosti dítěte nastoupit do školy a zvažují odklad, doporučujeme v první řadě poradit se s učitelkami v MŠ, které děti znají. Podnět k odkladu školní docházky může dát také dětský lékař nebo pedagog, který provádí zápis do 1.třídy.

Rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce

Oznámení o přijetí Vašeho dítěte do naší základní školy Vám bude oznámeno formou písemného dokladu Rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce, které bude doručeno k Vašim rukám po domluvě. Podle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, máte možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Nahlédnout do podkladů pro rozhodnutí můžete ve lhůtě do 5ti pracovních dnů ode dne převzetí poučení o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a to každý pracovní den od 7:30 do 14:00 hodin. Přitom po vás může být vyžadováno prokázání totožnosti.

Podle ustanovení § 38, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, máte právo nahlížet do spisu, činit si z něj výpisy a máte nárok na pořízení kopie spisu nebo jednotlivých dokumentů.

 

DISTANČNÍ VÝUKA A DUŠEVNÍ ZDRAVÍ - metodické doporučení MŠMT

23.03.2021

Ošetřovné

1.3.2021

distanční výuka OD 1. 3. 2021

27.02.2021

Od 1. 3. 2021 bude pro všechny žáky naší školy včetně dětí předškolního věku probíhat povinná distanční výuka.

Školní kuchyň je v provozu, jídelna formou výdejny, kontakt -736 178 375.

Ombudsman dětem

27.02.2021

Provoz základní školy od 15.2. 2021 do 28.2.2021

17.02.2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

 • v návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škol a školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dostud (s vyjímkou viz dále).

 • Od února 2021 je umožněno konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích. Opravné a náhradní zkoušky se konají podle výroku II. opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.:3267/2021-1 ze dne 29. ledna 2021.

usnesení vlády

16.02.2021

11.01.2021

TŘÍDNÍ SCHŮZKY
Z důvodu nouzového stavu se třídní schůzky nekonají. O prospěchu budete informováni emailem, sms, telefonátem, ústně, teams.

VYSVĚDČENÍ
Vysvědčení 1. a 2. ročníku bude předáno obvyklým způsobem – ve čtvrtek 28.1. 2021 čtvrtou vyučovací hodinu.
Předání vysvědčení (výpis) 3.-5. ročníku jednotlivě dle instrukcí třídní učitelky.

PRÁZDNINY
V pátek 29.1. 2021 budou pololetní prázdniny, na které navazují týdenní jarní prázdniny – od. 1.2. 2021 – 5.2.2021.

OMEZENÍ PROVOZU ŠKOLY

07.01.2020

Vláda státu kvůli epidemii covidu-19 rozhodla o prodloužení omezení provozu škol do 22. ledna. Do škol budou moci nadále chodit jen žáci prvních a druhých tříd či děti ze speciálních a mateřských škol. 

Výuka od 04.01.2021 - aktualizace

26.12.2020

S politováním oznamujeme, že od 4. ledna budou do školy chodit pouze žáci 1. a 2. ročníku.

Školní družina i školní jídelna bude fungovat v běžném režimu i provozní době čili beze změn. 

Děti z 3. až 5. ročníku přejdou na distanční výuku. Žáci si mohou odebírat obědy dle zvyklostí do jídlonosiče, či přinesené nádoby.  Prosím o přihlášení obědů na email – zs.detrichov@seznam.cz nebo vedoucí jídelny. 

Škola bude půjčovat  notebooky na základě výpůjční smlouvy v pondělí 4.1. 2020 nejlépe ráno (s sebou pevnou tašku, případně obal na PC), při jiné době výpůjčky prosíme o telefonát.

Pro prezenční výuku platí tato pravidla:

–  dodržování zvýšených hygienických pravidel, rozestupy, roušky, velká přestávka venku, větrání ve třídách, hodiny Hv bez pěveckých činností, hodiny Tv venku, bez větší zátěže.

Mateřská škola funguje v běžném režimu bez omezení

O jakékoli další možné změně budete informováni.

17.12.2020

Základní škola a Mateřská škola Dětřichov nad Bystřicí, okres Bruntál, příspěvková organizace bude otevřena dne 4. ledna 2021 od 6.30 hodin.Školní družina a školní jídelna v běžném provozu.

ukončení školy

14.12.2020

Ministerstvo školství kvůli koronavirové epidemii prodlouží vánoční prázdniny. Místo úterý 22. prosince půjdou žáci naposledy do škol v pátek 18. prosince.

Pes pro školství

1.12.2020

otevření školy pro 3. -5. ročník

Dne 30. 11. 2020 bude Základní škola a Mateřská škola Dětřichov nad Bystřicí, okres Bruntál, příspěvková organizace otevřena pro žáky 3. – 5. ročníku. Školní družina bude v provozu od 6.30 do 15.30. V pátek do 15 hodin. Školní jídelna je v provozu.

– roušky pod celou dobu výuky  a pobytu ve  školní družině (dejte, prosím, dětem dvě roušky na prostřídání),
– prosím o nahlášení obědů a předběžný zájem o školní družinu,
– zvýšená hygiena, častá dezinfikace všech prostor a povrchů,
– časté větrání ve třídách,
– zákaz zpěvu a sportovních činností při vzdělávání,
– zvažte nutnost pobytu dětí ve školní družině,
– omezení pohybu třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) ve škole.

 

 

 

 

Otevření školy

11.11.2020 

Dne 18. 11. 2020 bude Základní škola a Mateřská škola Dětřichov nad Bystřicí, okres Bruntál, příspěvková organizace otevřena pro žáky 1. a 2. ročníku. Školní družina bude v provozu od 6.30 do 15.30. Školní jídelna je v provozu. Prosím o nahlášení obědů nejpozději v pondělí 16.11. 2020 (554 763 001) a orientačně zájem o školní družinu na email. Budeme dbát na zvýšenou hygienu a dezinfekci. Prosím připravte dětem 2 roušky na výměnu. Roušky budou používat nejen na chodbách a dalších společných prostorách, nově i ve třídách. Učíme se dle rozvrhu a vynecháváme tělesnou a hudební výchovu.

 

Pravidla

02.11.2020 

Stáhnout

OŠETŘOVNÉ

27.10.2020

Na stránkách ČSSZ jsou aktuální informace k novému formuláři pro ošetřovné. Škola potvrzení nevydává, odkaz na tiskopis najdete v bodě 5:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

distanční výuka

25.10.2020

Dne 26.10 – 27.10. 2020 (den volna), 29.10. – 30.10. 2020 (podzimní prázdniny)  – DISTANČNÍ VÝUKA NEPROBÍHÁ.

domácí vzdělávání

Distanční výuka

13.10.2020 

Distanční výuka proběhne v programu Microsoft Teams. Odkaz k přihlášení: https://www.office.com/

Provozní doba školy

13.10.2020 

Provozní doba školy online denně od 8:30 – 11:30 na telefonu 603 949 876 (výpůjčka notebooku).

distanční výuka

13.10.2020 

Z DŮVODU PŘECHODNÉHO UZAVŘENÍ ŠKOLY OD STŘEDY 14.10.2020 DO PONDĚLÍ 2.11.2020 SE BUDE VYUČOVAT DISTANČNĚ ( emaily, telefonní rozhovory, videorozhovory, pracovní listy, microsofte teams…) DLE POKYNŮ  TŘÍDNÍ UČITELKY , výhradně – český jazyk, matematika, výběrově –  prvouka, přírodověda, vlastivěda, výjimečně – výchovy

09.09.2020

 

ROUŠKY

Od čtvrtka platí povinné nošení roušek ve vnitřních prostorách budov.
Bohužel se nařízení týká i základních škol.
Vracíme se k modelu z června 2020. Dvě roušky, prosím, přibalte dětem do aktovky (včetně sáčku). Budeme je používat „dle aktuálního epidemiologického stavu“ve třídách a na chodbách školy (s rozumem :-)).
Ostatní hygienické prostředky máme v dostatečném množství připraveny.
Roušky nemusí mít:
Malé děti

1) Děti do dvou let věku včetně
2) Děti a pedagogičtí pracovníci v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině.
O JAKÉKOLI ZMĚNĚ BUDETE VČAS INFORMOVÁNI

24.6.2021

 

Provoz školy o hlavních prázdninách  

– každé pondělí: 10 – 12 hodin,  po telefonické domluvě kdykoli ( od 18.7. – 25.7. 2021 – řádná dovolená).

Od čtvrtku 1. 7. do 23. 7. 2021 se koná příměstský tábor (roušky ve společných prostorách, testování žáků ZŠ v týdenním intervalu v kompetenci rodičů).

Ve středu 30. 6. 2021 budeme od 8.30 do 10.30 hodin rozdávat vysvědčení, ukončíme školní rok 2020/2021, v 11 hodin odejdeme na oběd. V 11.30 si lze vyzvednout děti od mateřské školy (ze ZŠ kdykoli po domluvě). Školní družina v provozu není.

V úterý probíhal „Talent školy 2021“.

V pondělí 28.6. se žáci vydali na školní výlet  do Ostravy (technické muzeum – Velký svět).

V pátek od 25. 6. 2021 se od 15:30 pro děti konal školní ples.

24.6.2021

 

Provoz školy o hlavních prázdninách  

– každé pondělí: 10 – 12 hodin,  po telefonické domluvě kdykoli ( od 18.7. – 25.7. 2021 – řádná dovolená).

Od čtvrtku 1. 7. do 23. 7. 2021 se koná příměstský tábor (roušky ve společných prostorách, testování žáků ZŠ v týdenním intervalu v kompetenci rodičů).

Ve středu 30. 6. 2021 budeme od 8.30 do 10.30 hodin rozdávat vysvědčení, ukončíme školní rok 2020/2021, v 11 hodin odejdeme na oběd. V 11.30 si lze vyzvednout děti od mateřské školy (ze ZŠ kdykoli po domluvě). Školní družina v provozu není.

V úterý probíhal „Talent školy 2021“.

V pondělí 28.6. se žáci vydali na školní výlet  do Ostravy (technické muzeum – Velký svět).

V pátek od 25. 6. 2021 se od 15:30 pro děti konal školní ples.

cs_CZCzech